CK Fede

Všeobecné podmínky

Všeobecné smluvní podmínky CK FEDE, s.r.o.

I. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou:

a) FEDE, s.r.o., se sídlem Jeruzalémská 3, 110 00  Praha 1, IČ: 649 39 308, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42004 (dále jen „ FEDE“), která do smluvních vztahů vstupuje prostřednictvím vlastní provozovny nebo sítě svých externích prodejních míst,

b)zákazník, kterým může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen „zákazník“).

II. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je úprava práv a povinností smluvních stran při uskutečnění:

a) zájezdů dle katalogové nabídky, tj. předem sestavených, nabízených a prodávaných kombinací služeb (doprava, ubytování a jiné služby cestovního ruchu) za souhrnnou cenu,

b) zájezdů sestavených na základě individuálního požadavku zákazníka, tj. kombinací služeb cestovního ruchu (doprava, ubytování apod.) sestavených dle individuálního přání zákazníka

c)ubytovací, stravovací, dopravní nebo jiné jednotlivé služby dle individuálního přání zákazníka nebo dle nabídky v katalogu či na webových stránkách FEDE (dále jen „jednotlivá služba“).

III. Vznik smluvního vztahu

a) Smluvní vztah mezi zákazníkem a FEDE vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby (dále jen „smlouva“). Obsah smlouvy, resp. vymezení zájezdu či jednotlivé služby, je určen odkazem na číslo zájezdu nebo jiné označení zájezdu v katalogu, přímým vymezením zájezdu nebo specifikací konkrétně sjednané jednotlivé služby ve smlouvě, a těmito podmínkami, popř. zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.

b) Smlouva o zájezdu uzavřená písemně slouží zároveň také jako potvrzení o zájezdu.

c) Podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy, souhlasí s ní, obdržel veškeré její přílohy a zavazuje se zaplatit smluvenou cenu. Podpisem smlouvy se FEDE zavazuje zajistit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

IV. Cena a platební podmínky

a) FEDE má právo na zaplacení ceny zájezdu či jednotlivé služby před jejich poskytnutím a zákazník je povinen tuto cenu před poskytnutím uhradit. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet FEDE vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady ceny zákazníkem má FEDE právo požadovat smluvní pokutu ve výši 10% z neuhrazené částky. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady ceny zákazníkem má FEDE právo odstoupit od smlouvy, v takovém případě zákazník FEDE zaplatí odstupné ve výši dle čl. VII. písm. e).

b) Cena zájezdu zahrnuje služby uvedené ve smlouvě o zájezdu s výjimkou služeb, u nichž je uvedeno, že jejich cena v ceně zájezdu zahrnuta není. Jiné služby, než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu, není FEDE povinna poskytnout, pokud se na jejich poskytnutí a ceně za ně FEDE a zákazník výslovně nedohodnou ve formě dodatku ke smlouvě o zájezdu.

c) V případě zájezdů dle katalogové nabídky nebo v případě zájezdů sestavených na základě individuálního požadavku zákazníka je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 30% z celkové ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 20 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny již při vzniku smluvního vztahu.

d) V případě poskytnutí jednotlivé služby je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny při vzniku smluvního vztahu.

e) FEDE má právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu do jednadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu, a to v případě zvýšení

 1. ceny za dopravu, vč. ceny pohonných hmot (o částku odpovídající podílu, který připadne na 1 zákazníka, tj. celkové zvýšení děleno počtem zákazníků),
 2. plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu (o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu),
 3. směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10% (o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb oproti rozhodnému dni uvedenému v katalogu pro stanovení ceny služeb)

Zákazník je povinen uhradit rozdíl v ceně do 3 dnů ode dne oznámení o zvýšení ceny. V případě prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v ceně vzniká FEDE nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z dlužné částky. V případě prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v ceně má FEDE právo od smlouvy odstoupit, v takovém případě zákazník FEDE zaplatí odstupné ve výši dle čl. VII. písm. e).

f) FEDE má právo v případě zvýšení cen z jiných objektivních důvodů, než jsou uvedeny v bodě e), zejména v případě zvýšení cen služeb dodavateli, upravit příslušným způsobem cenu zájezdu a služeb. Tyto upravené ceny zájezdů a služeb jsou platné ode dne sdělení úpravy cen a vztahují se na všechny zájezdy a služby, u nichž nebyla do tohoto dne zahájena jejich realizace, tj. nebyl uskutečněn odlet/odjezd. FEDE a zákazník, s nímž byla uzavřena smlouva před zvýšením cen dle tohoto bodu, postupují způsobem uvedeným v čl.
VI. písm. f) těchto podmínek.

g) FEDE na přání zákazníka, v případě, že je to podle okolností možné, provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení každé takové změny podléhá zaplacení poplatku ve výši 300,- Kč.

V. Práva a povinnosti zákazníka

a) K základním právům zákazníka patří:

 1. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
 2. právo vyžadovat od FEDE či autorizovaného prodejce (jiná cestovní kancelář či cestovní agentura) informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a jež se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
 3. právo být bez zbytečného odkladu obeznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,
 4. právo na informace o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a sdělení, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány,
 5. právo obdržet letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba, alespoň sedm dní před zahájením zájezdu,
 6. právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v čl. VII. těchto podmínek,
 7. právo písemně oznámit FEDE, že se místo něho zájezdu účastní jiná osoba (za podmínek stanovených v § 2532 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), a to alespoň ve lhůtě 7 dnů před zahájením zájezdu,
 8. právo zjednat nápravu sám v případě, že zájezd nemá vlastnosti, o nichž FEDE zákazníka ujistila nebo zákazník důvodně očekával, a FEDE nezjednala nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou jí zákazník určil, popřípadě bez takové lhůty, vyžaduje-li se okamžitá náprava; právo na úhradu účelně vynaložených nákladů v případě, že zákazník zjedná nápravu sám oprávněně,
 9. právo na vytknutí vad poskytovaných služeb v souladu s čl. VIII. těchto podmínek,
 10. právo na ochranu osobních dat uvedených ve smlouvě o zájezdu, popř. dalších dokumentech,
 11. právo obdržet potvrzení o zájezdu, popř. písemnou smlouvu o zájezdu, která slouží jako potvrzení o zájezdu,
 12. právo obdržet spolu s potvrzením o zájezdu či smlouvou o zájezdu jej nahrazujícím doklad o povinném pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a další informace s tím spojené.

b) K základním povinnostem zákazníka patří:

 1. poskytnout FEDE součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně vyplnit smlouvu a předložit další doklady podle požadavků FEDE potřebné k zajištění služeb,
 2. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
 3. doložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let se účastní zájezdu bez jeho doprovodu a dohledu,
 4. bez zbytečného prodlení, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení návrhu na změnu smlouvy, oznámit FEDE své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb,
 5. zaplatit cenu zájezdu či poskytovaných služeb ve výši uvedené ve smlouvě,
 6. zaplatit odstupné v případech stanovených ve smlouvě či těchto podmínkách,
 7. převzít od FEDE doklady nutné pro následné čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení se všemi požadovanými doklady,
 8. mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, vízum apod.),
 9. dodržovat předpisy platné v navštívené zemi a splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti navštívené země či země tranzitu,
 10. v případě, že využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka zájezdu dle písm. a) bod vii. tohoto článku, je povinen oznámení učinit písemně ve lhůtě stanovené pod písm. a) bod vii. tohoto článku a doručit jej na prodejní místo, kde uzavřel smluvní vztah, k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle čl. X. písm. a) těchto podmínek, a dále podepsané prohlášení nového zákazníka, že splňuje podmínky účasti na zájezdu; zákazník i nový zákazník jsou v takovém případě povinni společně a nerozdílně k úhradě nákladů, které FEDE v souvislosti s touto změnou vzniknou,
 11. dodržovat program zájezdu a řídit se pokyny zástupce či průvodce FEDE,
 12. dbát o včasné uplatnění nároků dle čl. VIII. těchto podmínek,
 13. počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo FEDE a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,
 14. zdržet se jednání, které by omezovalo ostatní zákazníky.

VI. Práva a povinnosti FEDE a změny sjednaných služeb

a) FEDE je povinna řádně, pravdivě a úplně informovat klienta o všech rozhodných skutečnostech týkajících se služeb, které jsou FEDE známy a jsou pro zákazníka důležité.

b) FEDE je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu, případně při uzavření smlouvy o zájezdu, je-li uzavřena ve lhůtě kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, předat zákazníkovi doklady, jichž je pro uskutečnění zájezdu třeba, jako například letenku, poukaz k ubytování nebo stravování apod.

c) FEDE není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.

d) FEDE je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.

e) Změny a odchylky jednotlivých služeb FEDE od dohodnutého obsahu jsou z nutných důvodů přípustné. Jedná se zejména o změnu druhu dopravy, letecké nebo jiné dopravní společnosti, typu dopravního prostředku (bude-li ve stejné či vyšší kvalitě), příjezdových/příletových a odjezdových/odletových míst, mezizastávek/mezipřistání, změnu ubytování (bude-li náhradní ubytování ve stejné či vyšší kategorii), popř. programu během zájezdu.

f) Bude-li FEDE nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je FEDE povinna tyto změny bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi a navrhnout mu změnu smlouvy. Zákazník má právo rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit či zda od smlouvy odstoupí. Lhůta pro odstoupení zákazníka od smlouvy činí 5 dnů ode dne doručení návrhu na změnu smlouvy. Neodstoupí-li zákazník v této lhůtě, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí. Je-li součástí změny i zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně ve lhůtě 5 dní ode dne doručení oznámení o změně. V případě prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v ceně vzniká FEDE nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z dlužné částky. V případě prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v ceně má FEDE právo od smlouvy odstoupit, v takovém případě zákazník FEDE zaplatí odstupné ve výši dle čl. VII. písm. e).

f) Jestliže po zahájení zájezdu FEDE neposkytne či zjistí, že nemůže poskytnout sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb nižší kvality, než je uvedeno ve smlouvě, nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je FEDE povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně a zajistit přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.

g) FEDE je oprávněna zrušit zájezd či jednotlivou službu před zahájením jejich čerpání, a to zejména pokud z vážných důvodů, které nemohla ovlivnit, nemůže dodržet podmínky smlouvy (z důvodu tzv. vyšší moci) či nebude-li před zahájením zájezdu dosaženo katalogem či smlouvou stanoveného minimálního počtu zákazníků, a to nejpozději jeden den před zahájením zájezdu; v těchto případech není FEDE povinna hradit zákazníkovi jakékoliv penále. V případě zrušení zájezdu je FEDE povinna tuto skutečnost zákazníkovi oznámit nejpozději 3 dny před odjezdem/odletem.

VII. Odstoupení od smlouvy a odstupné (stornopoplatky)

a) FEDE je oprávněna před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit jen z důvodu

 1. zrušení zájezdu či poskytnutí jednotlivé služby,
 2. porušení povinnosti zákazníkem.

b) Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy

 1. bez uvedení důvodu,
 2. poruší-li FEDE své povinnosti stanovené cestovní smlouvou či zákonem
 3. v jiných případech stanovených těmito podmínkami či zákonem.

Písemné odstoupení od smlouvy zákazník doručí na prodejní místo, kde zájezd nebo služby koupil; účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení a potvrzení o jeho přijetí ze strany FEDE.

c) Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. VII. písm. a) bod 1. či čl. VI. písm. f), FEDE mu nabídne náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li FEDE takový zájezd nabídnout, a uzavře s ním o takovém náhradním zájezdu novou smlouvu.

d) Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností ze strany FEDE nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy, je FEDE povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné.

e) Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností FEDE stanovených smlouvou nebo odstoupí-li FEDE od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen uhradit FEDE následující odstupné:

 • při odstoupení 60 dnů a více před odjezdem/odletem 10% z celkové ceny sjednaných služeb (min 500 Kč),
 • při odstoupení 59 až 40 dnů před odjezdem/odletem 20% z celkové ceny sjednaných služeb,
 • při odstoupení 39 až 30 dnů před odjezdem/odletem 30% z celkové ceny sjednaných služeb,
 • při odstoupení 29 až 15 dnů před odjezdem/odletem 60% z celkové ceny sjednaných služeb,
 • při odstoupení 14 až 8 dnů před odjezdem/odletem 80% z celkové ceny sjednaných služeb,
 • při odstoupení 7 dní a méně před odjezdem/odletem 100% z celkové ceny sjednaných služeb,
 • stornopoplatky za leteckou a trajektovou dopravu činí v případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, bez ohledu na důvod a dobu odstoupení, 100 % z ceny předmětné dopravy.
 • stornopoplatky za autobusovou dopravu činí v případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka v době kratší 30 dnů před zahájením zájezdu, bez ohledu na důvod odstoupení, 100 % z ceny předmětné dopravy.

Veškeré stornopoplatky jsou splatné ihned a budou automaticky započteny s již zaplacenými zálohami na cenu zájezdu.

FEDE má právo započíst odstupné oproti složené záloze nebo zaplacené ceně; v případě, že zákazník uhradil do dne odstoupení jako zálohu nižší částku než činí odstupné, je povinen tento rozdíl dorovnat nejpozději do 3 dnů ode dne odstoupení. V případě prodlení zákazníka s doplacením rozdílu vzniká FEDE nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z dlužné částky.

f) Pokud zákazník bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu porušení svých povinností nenastoupí na zájezd, zmešká odjezd/odlet či nevyčerpá sjednanou službu, hradí 100% ceny sjednaných služeb. Uvedené se vztahuje i na případy, kdy zákazník uhradil pouze zálohu; zákazník je v tomto případě povinen neprodleně celkovou cenu sjednaných služeb doplatit.

f) Celkovou cenou sjednaných služeb se rozumí konečná prodejní cena včetně všech fakultativních služeb zakoupených zákazníkem.

VIII. Způsob uplatnění práva při nesplnění povinnosti (reklamace)

a) Poskytování služeb FEDE zákazníkům, odpovědnost za poskytnuté služby a právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními smlouvy uzavřené mezi FEDE a zákazníkem, vč. jejích příloh, těmito podmínkami, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

b) V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s FEDE, může zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamace“).

c) Reklamaci lze uplatnit ústně prokazatelným způsobem nebo písemně s uvedením data a předmětu reklamace. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u FEDE bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě poskytované služby tak, aby mohla být sjednána náprava v místě poskytované služby, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, a to v provozovně nebo sídle FEDE, popř. v prodejním místě, kde zákazník uzavřel smlouvu.

d) Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace.

e) FEDE je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí, pokud nebude třeba vyžádat stanovisko zahraničního partnera FEDE, kdy se lhůta pro vyřízení reklamace prodlužuje na 60 dnů.

f) Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh, popř. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu FEDE (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a FEDE zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

g) V případě spotřebitelského sporu mezi klientem a FEDE, který se nepodaří vyřešit dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 12000 Praha 2 , https://adr.coi.cz/cs

h) Klient může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. Pojištění

a) FEDE je povinna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění, mít po celou dobu své podnikatelské činnosti uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ svého úpadku, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy FEDE z důvodu svého úpadku:

- neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,

- nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo

- nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

b) Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu (pokud není ve smlouvě, popř. katalogu, na nějž smlouva odkazuje, stanoveno jinak,). FEDE doporučuje ve snaze ochránit zákazníka před možnými nepříjemnostmi uzavřít pojištění pro cesty a pobyt kryjící zejména léčebné výlohy v zahraničí, odpovědnost za škodu a pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy (při stornu).

c) FEDE není povinna nahradit škodu vzniklou z porušení závazku ze smlouvy nad částku přesahující omezení stanovené příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána (např. při dopravě letadlem dle Montrealské úmluvy FEDE neodpovídá za škody vzniklé tím, že došlo k usmrcení nebo zranění zákazníka, jestliže se nehoda, která způsobila usmrcení nebo zranění, stala na palubě letadla nebo v průběhu jakýchkoliv operací při nastupování do letadla nebo vystupování z něho, které přesahují u zákazníka částku 100.000 jednotek zvláštních práv čerpání (SDR), jestliže ke škodě nedošlo výlučně nedbalostí nebo protiprávním činem nebo opomenutím dopravce nebo jeho zaměstnanců nebo agentů; za škodu přesahující 4.150 jednotek zvláštních práv čerpání (SDR) v případě škody způsobené zpožděním letecké dopravy; za škodu přesahující 1.000 jednotek zvláštních práv čerpání (SDR) u každého zákazníka při přepravě zavazadel v případě zničení, ztráty, poškození nebo zpoždění; tím nejsou dotčena ustanovení příslušných právních předpisů, jimiž se odpovědnost FEDE za škodu způsobenou porušením právní povinnosti řídí, pokud taková ustanovení stanoví povinnost nahradit vzniklou škodu v nižší výši).

X. Závěrečná ustanovení

a) Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) zákazník, který poskytnul FEDE své osobní údaje, potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, elektronická adresa, číslo pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země, národnost a pohlaví, jsou přesné a pravdivé a souhlasí s tím, aby tyto byly zpracovány a použity FEDE jako správcem nebo prostřednictvím zpracovatelů, a to v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, elektronická adresa, číslo pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země, národnost a pohlaví za účelem uzavření a realizace smlouvy a v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště a elektronická adresa za účelem možnosti informování zákazníka o dalších zájezdech či jednotlivých služeb FEDE po dobu 10 let nebo do doby, kdy bude tento souhlas zákazníkem odvolán a souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zpracovány automatickým i ručním způsobem a to v elektronické i tištěné podobě. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na informaci o jejich případném zpracovateli a zdroji, právo žádat o jejich opravu, doplnění, zablokování nebo likvidaci a to bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo na přenositelnost údajů, tj. právo přijímat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro účely předání jinému správci. Zákazník má právo svůj souhlas odvolat a to písemnou formou na adresu sídla správce, zasláním emailu na adresu fede@fede.cz, kliknutím na odhlašovací odkaz při zasílání obchodních sdělení. Zákazník má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že FEDE nevyhoví jeho žádosti. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení správci. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, údaje byly poskytnuty svobodně, vědomě a na základě jeho vlastního rozhodnutí. Zákazník bere na vědomí, že neudělení tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy zájezdu.

b) Zákazník podpisem smlouvy uděluje svůj souhlas k pořizování fotografií , video i audio záznamů jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií, video a audio záznamů v rámci propagačních materiálů FEDE, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách. Udělení zákazníkova souhlasu je bezúplatné. Zákazník, který svolil k pořizování a použití fotografií, video a audio záznamů jeho osoby, může svůj souhlas kdykoli odvolat.

c) Výše uvedená ustanovení v bodě X. a), b) platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu uzavřel (spolucestující). Podpisem smlouvy zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů a k pořizování a používání fotografií, video a audio záznamů i za osoby spolucestující, přičemž svým podpisem smlouvy dále prohlašuje, že je oprávněn takovéto souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

d) Vzájemné vztahy FEDE a zákazníka se řídí právem a právními předpisy České republiky. Případné spory budou řešeny před příslušným soudem České republiky. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu poskytnuté FEDE a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a FEDE. Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 25.5.2018, kdy pozbývají účinnosti Všeobecné smluvní podmínky FEDE ze dne 1.1.2014.

Ke stažení

Vytvářím objednávku...